Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Τομείς/Δείκτες Αξιολόγησης: A)Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου. Β) Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο-Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων.
Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης

Η συστηματική διερεύνηση των δεικτών ξεκίνησε στις 12-1-2011 με τη συνεδρίαση της ολομέλειας παρουσία των Σχολικών Συμβούλων κυρίων Νικολαΐδη και Πριμεράκη. Πραγματοποιήθηκε ο χωρισμός της ολομέλειας σε δύο ομάδες, ανάλογα με το πεδίο που επιθυμούσε ο καθένας να διερευνήσει συστηματικά. Η κάθε ομάδα αποτελείται από δεκατρία άτομα, όλα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι επιμέρους συναντήσεις

των ομάδων έγιναν εκτός ωρών διδασκαλίας και ήταν επτά για την καθεμία. Οι άξονες συζήτησης ήταν: α)Ορισμός χρονοδιαγράμματος β΄ τετραμήνου β) Κατασκευή εργαλείων διερεύνησης για τον κάθε δείκτη γ) Διακίνηση ερωτηματολογίων σε γονείς και εκπαιδευτικούς. δ)Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των εργαλείων διερεύνησης.
Συναντήσεις με γονείς δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. Η συστηματική διερεύνηση των δεικτών ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 9-2-2011, παρουσία των δύο Σχολικών Συμβούλων, όπου και παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά δεδομένα. Στη συνέχεια η ολομέλεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο δράσης για την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Β. Σχέδιο Αξιολόγησης
Τα αντικείμενα της αξιολόγησης ήταν :
α)Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Στόχοι
• Η διερεύνηση της ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτά.
• Η διάθεση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές ή επιμορφούμενοι σε αυτά.
• Ανάδειξη συγκεκριμένων τομέων επιμόρφωσης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
• Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με το δείκτη Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο-Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων.
• Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική μονάδα κατά το δεύτερο έτος της Αυτοαξιολόγησης.
Μέθοδος εργασίας-Εργαλεία
Τα μέλη της ομάδας εργασίας διαμόρφωσαν εργαλείο διερεύνησης (ερωτηματολόγιο) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη, τα οποία διαμοίρασαν στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Οι απαντήσεις ήταν φυσικά ανώνυμες Στη συνέχεια τα επεξεργάστηκαν και προχώρησαν στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο περιείχε δώδεκα ερωτήσεις, άλλες ανοικτού και άλλες κλειστού τύπου.
β)Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο-Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων
Στόχοι
• Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ του σχολείου και των γονέων.
• Εξετάζονται οι μηχανισμοί επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών.
• Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες(έλλειμμα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης).
• Διερεύνηση θετικών στοιχείων, όπως η σωστή πληροφόρηση, η κατανόηση και η συνεργασία.
• Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική μονάδα κατά το δεύτερο έτος της Αυτοαξιολόγησης.
Μέθοδος εργασίας-Εργαλεία
Τα μέλη της ομάδας εργασίας διαμόρφωσαν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη, τα οποία διαμοίρασαν στους εκπαιδευτικούς καθώς και στους γονείς των μαθητών της σχολικής μονάδας. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν κοινές, αλλά και διαφορετικές ερωτήσεις για την κάθε περίσταση και ήταν φυσικά ανώνυμα. Οι αναμενόμενες απαντήσεις κινούνταν σε κλίμακα από 1 έως 4 (Προβληματική-Μέτρια-Καλή-Πολύ Καλή αντίστοιχα.)
Γ. Κύρια Αποτελέσματα Αξιολόγησης
Για το δείκτη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τα συμπεράσματα είναι τα εξής:
• Το 54% των εκπαιδευτικών παρακολούθησε επιμορφώσεις στην εκπαιδευτική του καριέρα.
• Η θεματολογία των επιμορφώσεων αφορούσε κατά 47% διάφορα παιδαγωγικά θέματα.
• Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών διοργανώθηκε πλήθος σεμιναρίων κατά τα τελευταία πέντε έτη.
• Οι μισοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα σεμινάρια βοήθησαν αρκετά στη διδακτική πράξη και ένα ποσοστό του 42% θεωρεί ότι βοηθήθηκε αρκετά.
• Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας συμμετείχαν σε σεμινάρια κατά τα πέντε τελευταία έτη.
• Τα θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους εκπαιδευτικούς είναι κατά σειρά προτεραιότητας:
Η Ειδική Αγωγή, ο αυτισμός, η Παιδοψυχολογία, η κοινωνικοποίηση των Α.Μ.Ε.Α.
• Όλες οι ειδικότητες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στα ακόλουθα θέματα σεμιναρίων κατά προτεραιότητα: Η συμβουλευτική των γονέων, η χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σεξουαλική αγωγή.
• Η επιμόρφωση θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί στις αρχές κάθε σχολικής χρονιάς.
• Το βασικό κριτήριο επιλογής για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι κατά ποσοστό 79% η διάρκειά του.
• Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε πολύ υψηλό ποσοστό (92%)σε ερευνητικά προγράμματα.
• Τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες και από τους Σχολικούς Συμβούλους.
• Οι επιμορφώσεις είναι προτιμότερο να γίνονται με θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Για το δείκτη Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο-Σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων τα συμπεράσματα είναι τα εξής:

Στην έρευνα συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί από τους 28 στους οποίους δόθηκε το ερωτηματολόγιο και 12 από τους 44 γονείς των μαθητών που φοιτούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών.
Ο μέσος όρος όλων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών κυμαίνεται στο 2,3 στο μέτριο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών περιγράφει τη σχέση τους με τους γονείς ως μέτριες με τάση προς καλές.
Όσον αφορά τους γονείς, εμφανίζονται οι μέσοι όροι των απαντήσεων των γονέων. από το μέτριο με τάση προς καλή. Ωστόσο το δείγμα θεωρείται πολύ μικρό για να μπορούμε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.
Σε μια συγκριτική ανάλυση των κοινών ερωτήσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών και οι μέσοι όροι να κυμαίνονται μεταξύ του 2, 4 έως 3,4 για τους εκπαιδευτικούς (μέτρια προς καλή -πολύ καλή) και από το 2,6 έως 3,5 (μέτρια προς καλή –πολύ καλή) για τους γονείς. Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις που αφορούν την ενημέρωση και πληροφόρηση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς για τις προγραμματισμένες επισκέψεις του προσωπικού του σχολείου, τη στήριξη των γονέων από το προσωπικό για την εκπαίδευση των παιδιών τους και την κατανόηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά (ερωτήσεις 6 έως 9), φαίνεται ότι υπάρχει απόκλιση ανάμεσά τους. Από τη μεριά των εκπαιδευτικών υπάρχει μια θετική –καλή ενημέρωση για τα παραπάνω, ενώ οι γονείς υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση και πληροφόρηση, η στήριξη και η κατανόηση που λαμβάνουν είναι μέτρια.
Στις ερωτήσεις που αφορούν γενικότερα στη συνεργασία, την συμμετοχή των γονέων, την εκπαίδευση, τις επιδόσεις και εξέλιξη των παιδιών τους (ερωτήσεις1 έως 5), οι γονείς θεωρούν ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία γενικότερα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, ενώ οι εκπαιδευτικοί την αξιολογούν ως μέτρια και φαίνεται να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στις δύο πρώτε ερωτήσεις που αφορούν στη συνεργασία και τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.
Όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων (φιλικές, αλληλοσεβασμός και εχεμύθεια), γονείς και εκπαιδευτικοί απαντούν θετικά και τις χαρακτηρίζουν ως καλές, με μια τάση των γονέων στο πολύ καλές (10 έως 11).
Στις ερωτήσεις που αφορούν στην οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ένταξης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας οι απόψεις των γονέων είναι μέτριες με μια τάση προς καλές, ενώ οι εκπαιδευτικοί τις χαρακτηρίζουν μέτριες με αρνητική τάση.
Συνεπώς παρατηρούμε, ότι στις ερωτήσεις 1 και 2 που αφορούν στη συνεργασία και στη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, υπάρχει απόκλιση. Οι γονείς θεωρούν ότι υπάρχει μια μέτρια συνεργασία και οι εκπαιδευτικοί την κρίνουν ως αρνητική με τάση για προβληματική. Στις ερωτήσεις 6 και 9 που αφορούν στην ενημέρωση των γονέων για τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες επισκέψεων στο σχολείο και κατανόηση των προβλημάτων που οι γονείς αντιμετωπίζουν στο σπίτι από τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται να υπάρχει μια απόκλιση, με τους γονείς να δηλώνουν προβληματική ενημέρωση και κατανόηση και τους εκπαιδευτικούς μέτρια.
Στις ερωτήσεις 7 και 8 που αφορούν στην αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλει το σχολείο για την εκπαίδευση των μαθητών του και στην κατανόηση που επιδεικνύει το προσωπικό του σχολείου για τα προβλήματα των μαθητών, οι απόψεις των δύο συμφωνούν και χαρακτηρίζονται ως μέτριες. Επίσης στις ερωτήσεις 10 και 11 που αφορούν στο κλίμα των σχέσεων και τα βασικά χαρακτηριστικά, οι απόψεις των δύο συμφωνούν και χαρακτηρίζονται ως μέτριες.
Στις ερωτήσεις (12 έως 13), που αφορούν στην οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ένταξης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας οι απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από αρνητική τάση.
Στις ερωτήσεις (3 έως 5), που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τις στρατηγικές εκπαίδευσης, το αναλυτικό πρόγραμμα και την επίδοση εξέλιξη των μαθητών οι απόψεις των δύο είναι σύμφωνες με μια αρνητική τάση.
Όσον αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων στις ανοιχτές ερωτήσεις, παρατηρείται ότι :
Για τους εκπαιδευτικούς στην ερώτηση που αφορά τον τρόπο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναφέρουν ότι λαμβάνουν πληροφορίες από τους γονείς των μαθητών κυρίως μέσα από προσωπικές συναντήσεις, αλλά και μέσω τηλεφωνικής επαφής, τετραδίου επικοινωνίας αλλά και ανταλλαγής επιστολών.
Στην ερώτηση που αφορά στην κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς των δυσκολιών των μαθητών στο σπίτι, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η κατανόηση που δείχνουν σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές στο σχολείο και το σπίτι, γίνεται αντιληπτή από τους περισσότερους γονείς. Οι λόγοι για τους οποίους ορισμένοι γονείς δεν εισπράττουν την κατανόηση των εκπαιδευτικών προς τις δυσκολίες των ίδιων και των παιδιών τους είναι σύμφωνα με τους τελευταίους η απορρόφηση των γονέων στο πρόβλημά τους, οι υψηλές προσδοκίες από το σχολείο και την πολιτεία, αλλά και σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών τους, το χαμηλό βιοτικό και κοινωνικό επίπεδο και τέλος, η έλλειψη συστηματικής και στοχευμένης επικοινωνίας.
Στην ερώτηση που αφορά στην επικοινωνία, ως στοιχεία επάρκειας και άνεσης στην επικοινωνία τους με τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πρώτα τη συστηματική και στοχευμένη επικοινωνία στα πλαίσια μιας σχέσης που να βασίζεται στην ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη και ακολουθεί η επιμόρφωση πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής γονέων και η ύπαρξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού του σχολείου.
Ως αρνητικά στοιχεία στη συνεργασία με τους γονείς, θεωρούνται η απουσία συχνής επικοινωνίας, η άγνοια των προβλημάτων των παιδιών σε συνδυασμό με τις υψηλές προσδοκίες των γονέων, η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και η μη εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ως θετικά στοιχεία στη συνεργασία με τους γονείς θεωρούνται η ανατροφοδότηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί από το σπίτι των μαθητών, η συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου στο σπίτι, οι κοινοί στόχοι για τους μαθητές, αλλά κυρίως τα θετικά συναισθήματα που αποκομίζουν από τη σχέση τους με τους γονείς, όπως εμπιστοσύνη, αναγνώριση, εκτίμηση, καλή διάθεση, εχεμύθεια και αλληλοσεβασμός.
Τέλος, ως τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας γονέων εκπαιδευτικών προτείνονται από την πλευρά των τελευταίων οι προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ των δύο μερών, οι κατ’ οίκον επισκέψεις, η συμμετοχή των γονέων σε αποφάσεις που αφορούν τους μαθητές και η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκτός σχολικού πλαισίου.

Για τους γονείς οι μισοί από τους ερωτηθέντες, καταθέτουν ότι έχουν ήδη άριστη επικοινωνία με το σχολείο. Μέρος των γονέων ζητά τακτικότερη επικοινωνία σε προγραμματισμένη μέρα και ενημέρωση ανά δίμηνο. Το ζητούμενο των γονέων είναι να υπάρξει κατανόηση εκ μέρους του σχολείου για τα προβλήματά τους.
Οι μισοί από τους ερωτηθέντες γονείς δεν έχουν να προτείνουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας σχολείου – γονέων. Η πλειοψηφία όσων απάντησαν, προτείνουν την ενίσχυση της επικοινωνίας μέσα από συναντήσεις και ενημέρωση για τους τομείς εκπαίδευσης των μαθητών. Περισσότεροι από τους μισούς γονείς, δεν θεωρούν ότι υπάρχουν αρνητικά στοιχεία στη συνεργασία με το σχολείο. Οι υπόλοιποι θα ήθελαν περισσότερη προγραμματισμένη ενημέρωση και κατανόηση εκ μέρους του σχολείου των οικονομικών δυσκολιών τους. Τέλος οι μισοί από τους γονείς βρίσκουν το περιβάλλον του σχολείου φιλικό και συνεργάσιμο, έχουν άνεση στην επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και θεωρούν ότι οι τελευταίοι κατανοούν τις δυσκολίες τους.


Δ. Προτεραιότητες για Δράση
Σύμφωνα με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι προτεραιότητες για δράση είναι η επιμόρφωση και η αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών Βέβαια υπάρχει ένα μικρό έλλειμμα στη σχέση γονέων-σχολείου από την πλευρά των εκπαιδευτικών για αυτό και ως κυρίαρχο θέμα επιμόρφωσης τέθηκε η Συμβουλευτική Γονέων. Έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση με τον άλλο δείκτη της συστηματικής διερεύνησης.
Η Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα είναι αναγκαία .
Αποφασίστηκε ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενδοσχολικής επιμόρφωσης, που θα υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα ενθαρρύνει τη δυνατότητα αυτομόρφωσης και θα βελτιώσει την επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση. Με τον τρόπο αυτόν θα αναβαθμιστεί ο ρόλος τους ,αξιοποιώντας έτσι και την προηγούμενη εμπειρία τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου